VESTSJÆLLANDS AKVARIE- OG TERRARIE KLUB

Kort om bedømmelsesreglerne

Klasserne:
Klasse 1: Opdræt
Klasse 2: Prydakvarier (A = under 100 l B = over 100 l )
Klasse 3: Biotopiske prydakvarier
Klasse 4: Biotopakvarier
Klasse 5: Artsakvarier
Klasse 6: Artsakvarier for avlsfisk
Klasse 7: Specialakvarier
Klasse 8: Artsakvarier for kulturfisk
Klasse 9: Guppy
Klasse 10: Artsakvarier for killifisk
Klasse 11: Danske ferskvandsakvarier
Klasse 12: Saltvandsakvarier
Klasse 13: Akvaterrarier
Klasse 14: Paludarier

De understregede klasser er de klasser, der almindeligvis opstilles og konkurreres i på klub-basis. Opdrætskonkurrencen foregår både i klub- og landskonkurrence over hele året.
Læs her hvad DAU skriver om konkurrencereglerne.

Klasse 1: Opdræt:
Læs her hvad DAU skriver om opdrætskonkurrencen

Klasse 2: Prydakvarier (selskabsakvarier):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akvariet
Anlæggets egnethed
Dekorativ virkning
Fiskesamlingen
Fiskenes størrelse
Fiskenes sundhed
Plantesamlingen
Planternes størrelse
Planternes kvalitet

10 points
10 points
20 points
10 points
10 points
10 points
10 points
10 points
10 points

1: Der ses på, om forruden har synlige ridser, om akvariet er rengjort udvendigt (ingen kalk- eller foderrester), om der er forstyrrende elementer på og omkring akvariet (billede af svigermor - flagrende ledninger o.lign.) - der skal være harmoni i materialevalg (akvarie, bord og lampe).

2: Der skal være skabt det bedst mulige miljø for dyr og planter (harmonisk forhold mellem antallet af fisk, planter og øvrige dekorationsmaterialer.

3: Der skal være harmoni i opbygningen af interiøret. Øjet skal ledes naturligt fra venstre mod højre ind i dekorationen. Der ses også på dybdevirkningen (baggrundskasse kan forhøje den virkning kraftigt).

4: Fiskesamlingen skal omfatte et i forhold til akvariets størrelse passende antal fiskearter, med et for den enkelte art passende forhold mellem kønnene. Fiskearterne skal også gå harmonisk sammen - f.eks. ikke aggressive og sky fisk sammen. Alle vandlag skal være "befolket", d.v.s. der skal være fisk, der naturligt går i eller nær overfladen, fisk, der naturligt går nær bundlaget, og fisk, der naturligt går i de mellemste vandlag. Er der fisk i samlingen, der naturligt gemmer sig eller yngler i huler, skal der være muligheder for dette i opbygningen af interiøret.

5: Fiskene bedømmes på deres størrelse i forhold til den max.størrelse, de normalt opnår under akvarieforhold.

6: Her ses på sygdomstegn, læsioner, foderstand og misdannede eller mangelfuldt udviklede fisk.

7: Der lægges vægt på en varieret, men harmonisk plantesamling med et i forhold til akvariets størrelse passende antal arter. Der accepteres kun egentlige vandplanter og i nogen grad sumpplanter, der en væsentlig del af året naturligt vokser neddykket. Landplanter accepteres ikke. Med varieret menes også planter med forskellige bladformer, f.eks. lancetformede, brede, runde og fintløvede. Der ses også på variation i bladfarve (tydelig forskelle i grønne nuancer) og rødbladede planter.

8: Planterne bedømmes på deres størrelse i forhold til den max.størrelse, de normalt opnår under akvarieforhold.

9: Der ses på, om planterne er sunde og fejlfrie, og om de er i vækst (ingen hullede eller gulnede blade). Der tages også i bedømmelsen hensyn til, om planterne ser ud til at være tiltrukket i akvariet (ingen hvide rødder, der stikker op af bundlaget).

Klasse 3 og 4: Biotopiske prydakvarier og biotopakvarier:
Klasse 3:

Klasse 4:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akvariet
Anlæggets egnethed
Dekorativ virkning
Biotopbeskr. evne 
Fiskesamlingen
Fiskenes størrelse
Fiskenes sundhed

10 points
10 points
20 points
20 points
20 points
10 points
10 points

1: Som beskrevet i klasse 2.

2: Som beskrevet i klasse 2.

3: Som beskrevet i klasse 2.

4: Akvariets interiør vurderes efter dets evne til at efterligne den biotop, fiskene (og evt. planter) kommer fra.

5: Der lægges vægt på en biologisk korrekt, varieret og harmonisk samling af fiskearter, som trives med hinanden indenfor de valgte rammer. Fiskesamlingen skal omfatte et i forhold til biotopen og akvariestørrelsen passende antal arter, og af hver art et i forhold til arten passende antal individer, rimeligt fordelt på kønnene. Fiskearterne skal selvsagt kunne forekomme samme sted i naturen (f.eks. ikke sammenblanding af syd- og mellemamerikanske fisk). Ligeledes skal planterne, hvis sådanne forekommer i biotopen også forekomme naturligt i den beskrevne biotop.

6: Som beskrevet i klasse 2

7: Som beskrevet i klasse 2

Klasse 5 og 6: Artsakvarier og artsakvarier for avlsfisk:
Klasse 5:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Akvariet
Anlæggets egnethed
Dekorativ virkning
Biotopbeskr. evne 
Anlæggets evne til at
vise fiskene frem
Fiskenes antal
Fiskenes størrelse

10 points
20 points
10 points
20 points

10 points
10 points
10 points

Fiskenes sundhed10 points

1: Som beskrevet i klasse 2.

2: Som beskrevet i klasse 2.

3: Som beskrevet i klasse 2.

4: Som beskrevet i klasse 4.

5: Det vurderes, om akvariet og dets indretning kan give fiskene den nødvendige tryghed, d.v.s. at fiskene kan udvise deres naturlige adfærd, samtidig med at fiskene kan observeres, selvom de f.eks. er hulelegende, eller naturligt lever i biotoper med mange muligheder for at søge skjul.

6: Der lægges vægt på, at fiskene i akvariet forekommer i et antal og kønsfordeling, at de viser artens karakteristiske adfærd.

7: Som beskrevet i klasse 2.

8: Som beskrevet i klasse 2.

Klasse 6:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Akvariet
Anlæggets egnethed
Dekorativ virkning
Biotopbeskr. evne 
Anlæggets evne til at
vise fiskene frem
Fiskenes typerenhed
Fiskenes egnethed
som avlsfisk
Fiskenes sundhed

10 points
20 points
10 points
10 points

10 points
10 points

20 points
10 points

1-5: Som beskrevet i klasse 5.

6: Det vurderes om fiskene har de for arten typiske karakteristika.

7: Her vurderes det, om fiskene egner sig som avlsfisk, d.v.s. om det er sunde, unge kønsmodne fisk af passende størrelsesforhold mellem kønnene, der er naturligt for arten. Der må ikke være genetiske fejl, f.eks. i form af forkerte finneformer, forkert kropsform, manglende eller defekte gællelåg o.lign.

8: Som beskrevet i klasse 2.

Klasse 12:

Klassen deles op i:
12 A = Saltvandsakvarier med levende stenkoraller
12 B = Saltvandsakvarier uden levende stenkoraller
Der kan gives max. 100 point.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akvariet
Anlæggets egnethed
Dekorativ virkning
Biotopbeskr. evne 
Dyresamlingen
Dyrenes sundhed

10 points
20 points
20 points
10 points
20 points
20 points

1: Som beskrevet i klasse 2.

2: Som beskrevet i klasse 2.

3: Som beskrevet i klasse 2.

4: Som beskrevet i klasse 4.

5: Det vurderes, om der er harmonisk samling dyrearter, som trives i den valgte biotoptype. der skal være et passende forhold mellem akvariets størrelse og antallet af dyrearter. Hver dyreart skal have et til arten passende antal individer med en rimelig kønsfordeling.

6: Her vurderes helhedsindtrykket af dyrenes foderstand og alm. helbredstilstand. Der ses på om der er tegn på tilfælde af sygdom, læsioner eller misdannede eller mangelfuldt udviklede individer.

Login

Hvem er online

Vi har 214 gæster og ingen medlemmer online

Annoncører

Kontakt: Klubben | Web-admin | Formand

Copyright © 2015. All Rights Reserved by Vestsjællands Akvarie- og Terrarie Klub.